Aluminium draagt bij aan een duurzame samenleving

Dankzij de unieke combinatie van eigenschappen is aluminium licht, sterk en duurzaam. Tevens is het oneindig recyclebaar. Dit draagt bij aan het voorkomen van uitputting van grondstofbronnen en de vermindering van de CO2-uitstoot.

Maatschappelijk verantwoord inkopen

RoHS

RoHS gaat over de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. In 2011 is de Europese Richtlijn 2011/65/EU in werking getreden. Deze richtlijn is bekend geworden onder de naam RoHS Directive. De afkorting RoHS komt van het Engelse Restriction of Hazardous Substances. De huidige richtlijn vormt het vervolg en wordt aangemerkt als RoHS II. Nederland heeft RoHS II geïmplementeerd door in 2013 de 'Regeling gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparaten' in werking te laten treden:

  • De eisen zijn van belang als één of meer van deze stoffen voorkomen in apparatuur: Lood, Kwik, Cadmium, Zeswaardig Chroom, Polybroombifenylen (PBB’s), en Polybroomdifenylethers (PBDE’s).
  • De Europese Commissie heeft voorgesteld vier nieuwe stoffen toe te voegen aan RoHS. Het gaat om de weekmakers in plastic DEHP (bis (2-ethylhexyl) ftalaat), BBP (Butyl Benzyl ftalaat), DBP (Dibutyl ftalaat) en DIPB (di-isobytyl ftalaat). Deze stoffen komen onder meer veel voor in PVC en worden bijvoorbeeld gebruikt in kabels. De eisen die aan deze stoffen worden gesteld, worden met ingang van 22 juli 2019 van kracht. Voor medische apparatuur, monitoring en meet- en regelapparatuur geldt een ingangsdatum van 22 juli 2021.

Vraag RoHS declaration Almet Benelux aan >>

REACH

REACH is een Europese verordening over de productie van en handel in chemische stoffen. Het beschrijft waar bedrijven en overheden zich aan moeten houden. REACH staat voor: Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen. Deze verordening geldt voor alle landen van de Europese Unie.

Producenten en importeurs van chemische stoffen moeten alle stoffen registreren die ze produceren of importeren. Deze plicht geldt alleen voor stoffen waarvan minimaal 1000 kilogram per jaar wordt geproduceerd of geïmporteerd. Uiterlijk in 2018 moeten alle stoffen geregistreerd staan. Bij de registratie moet de producent of importeur onder meer aangeven of de stof schadelijk is. Ook moet hij vermelden hoe een gebruiker er veilig mee om kan gaan.

Vraag REACH declaration Almet Benelux aan >>

Conflict Minerals

Almet Benelux ondersteunt het humanitaire doel voor beëindiging van het geweld en schendingen van de mensenrechten in de winning van bepaalde mineralen vanuit de Conflict Regio. De Conflict Regio is gelegen in het oostelijke deel van de Democratische Republiek Congo (DRC) en omringende landen. Het geweld in de Conflict Regio wordt gedeeltelijk door de exploitatie van en handel in conflict mineralen gefinancierd. 

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) eisen openbaarmaking van het gebruik van conflict mineralen, als omschreven in de Dodd - Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act van 2010. De wet eist van fabrikanten bij de SEC bekend te maken of de producten die zij vervaardigen conflict mineralen bevatten. Conflict mineralen zijn goud, tin, tantaal en wolfraam uit de Conflict Regio. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken kan in de toekomst ook andere mineralen aanwijzen als conflict materialen.

Vraag Conflict Minerals Statement Almet Benelux aan >>

CE-markering

Op fabrieksdocumenten, zoals materiaalcertificaten, staat vaak het CE-keurmerk. Wat betekent dat precies?

Veel industriële productgroepen mogen uitsluitend worden verhandeld in de Europese Economische Ruimte (EER) als ze CE-markering hebben. Dit geeft aan dat het product voldoet aan wettelijke eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Deze eisen zijn vastgelegd in een 27-tal productspecifieke Europese richtlijnen en verordeningen. Tot de productgroepen waarvoor CE-markering is vereist behoren onder andere machines, liften, gastoestellen, drukapparatuur, persoonlijke beschermingsmiddelen, medische hulpmiddelen, bouwproducten, elektr(on)ische apparatuur, pleziervaartuigen, explosieven, pyrotechnische artikelen en speelgoed.

Soms valt een product onder meerdere richtlijnen die CE-markering vereisen. Produceert u goederen die niet onder deze richtlijnen vallen? Dan mag u geen CE-markering toepassen.

De CE-markering heeft 2 doelen:

  • Bevordering van de vrije goederenhandel binnen de EER.
  • Harmonisatie van de wetgeving van de EER-landen voor productveiligheid en -gezondheid.

Producten met CE-markering mogen vrij worden verhandeld in de hele EER (alle EU-lidstaten en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen). Nationale overheden mogen geen aanvullende eisen stellen. Voldoen producten niet aan de Europese eisen? Dan is CE-markering niet toegestaan en mogen de producten niet worden verhandeld in de EER.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Wij dragen uit dat wij op een verantwoordelijke, transparante en duurzame manier zaken doen. In onze processen en leveranciersmanagement hebben wij de mensenrechten, eerlijke arbeidsomstandigheden, anti-corruptie en milieu hoog in het vaandel staan. Dit betekent bijvoorbeeld ook dat wij de transparantie over de oorsprong van grondstoffen en zogenaamde conflictmaterialen willen vergroten om vroegtijdig risico’s op te sporen.

Circulair ondernemen

Wat is circulaire economie?

De circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. Anders dan in het huidige lineaire systeem, waarin grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd.

Zo werkt de circulaire economie

Het circulaire systeem kent 2 kringlopen van materialen. Een biologische kringloop, waarin reststoffen na gebruik veilig terugvloeien in de natuur. En een technische kringloop, waarvoor product(onderdelen) zo zijn ontworpen en vermarkt dat deze op kwalitatief hoogwaardig niveau opnieuw gebruikt kunnen worden. Hierdoor blijft de economische waarde zoveel mogelijk behouden. Het systeem is dus ecologisch en economisch gezien ‘restauratief’.

Circulair ondernemen en Almet Benelux

Wij dragen natuurlijk ons steentje bij. Het aluminium dat wij verwerken en vermarkten, kopen wij in de basis rechtstreeks bij producenten. Na het verwerken en bewerken ontstaat er een afvalstroom in de vorm van spanen en schroot. Deze spanen en schroot verzamelen wij strikt gescheiden per legering en voeren wij via gespecialiseerde afvalverwerkers af. Deze gespecialiseerde afvalverwerkers zorgen er uiteindelijk voor dat de spanen en het schroot weer terugkomt bij de producenten, waarna het weer volledig terugvloeit in het productieproces. Hiermee heeft dit aluminium een circulaire weg bewandeld en vindt er dus geen vernietiging plaats van deze waardevolle grondstof.

Aluminium Recycling

Aluminium is zeer waardevol in elk stadium van zijn levenscyclus, vanaf de  productie tot het einde van het gebruik. Het kan eindeloos worden gerecycled met behoud van materiaaleigenschappen. Recycling van aluminium vereist ongeveer 5% van de energie die nodig is om het uit hernieuwbare materialen te produceren, waardoor de uitstoot van broeikasgassen met 95% wordt verminderd. Het gebruik van gerecycled aluminium vermindert de behoefte aan primair aluminium en minimaliseert zo verspilling, voorkomt uitputting van de grondstoffen en verlaagt de uitstoot van broeikasgassen gedurende de levenscyclus van een product.

Scroll naar boven